پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

Skip Navigation LinksRetrofitting_Maroon

EN

طرح ها و پروژه های جاری

طرح های پالایشگاهی
طرح های خطوط انتقال و ذخیره سازی
طرح های احداث اسکله و بنادر نفتی
طرح های ساختمانی و مقاوم سازی

  مطالعه و اجرای مقاوم سازی خطوط لوله نفت مارون/اصفهان و تلمبه خانه های نفت سراسرکشور

​الف- شرح خدمات مطالعات آسیب پذیری و مقاوم سازی خطوط لوله نفت مارون-اصفهان:
  • تهیه و گردآوری کلیه اطلاعات موجود:

شامل نقشه ها ،دفاتر محاسباتی و بررسی وضعیت موجود و انطباق آن با نقشه ها و در صورت نبود نقشه تهیه نقشه های عین ساخت (وضعیت موجود) و بازدیدهای عینی از محل احداث خطوط لوله و برداشت های لازم با انجام آزمایشات غیرمخرب

 
  • انجام مطالعات تحلیل خطر لرزه ای (تحلیل ریسک):

شامل تهیه طیف شتاب طرح در سنگ بستر و سطح زمین با توجه به تکمیل اطلاعات موجود ژئوتکنیکی و انجام هرگونه مطالعات دیگری که منجر به تکمیل مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه گردد.

 

  • مطالعات آسیب پذیری:

الف) بررسی کمی و کیفی کلیه مسیرهای خطوط لوله و متعلقات و اتصالات مربوطه در اثر اعمال کلیه نیروهای وارده و نیروهای ثقلی و لرزه ای و دینامیکی و .. و تاثیر فرآورده براساس روش های معتبر علمی و آیین نامه های معتبر جهانی با روش های خطی و غیر خطی و استفاده از نرم افزارهای مربوطه و با اعمال طیف شتاب بدست آمده از تحلیل خطر لرزه ای (در بررسی اثر موج الزامی است).

ب) بررسی سازه و کلیه عناصر سازه ای شامل عناصر و اعضای باربر ثقلی و جانبی، اتصالات و فونداسیون ها در اثر اعمال کلیه نیروهای وارد بر سازه (ثقلی، لرزه ای، دینامیکی و ...) منطبق بر آیین نامه ٢٨٠٠ و مقررات ملی ساختمان و کلیه آیین نامه های معتبر جهانی و بررسی کلیه عناصر غیرسازه ای و پرکننده ها با روش خطی و غیرخطی و استفاده از نرم افزارهای مربوطه با اعمال طیف شتاب بدست آمده از تحلیل خطر لرزه ای.

ج) بررسی واژگونی و لغزش لوله ها و سازه های موجود در هنگام وقوع زلزله محتمل
د) تعیین نقاط آسیب پذیر بر اساس شتاب های بدست آمده از تحلیل خطر لرزه ای​

مطالعات مقاوم سازی:
شامل ارائه روش های مقابله با نقاط آسیب پذیر و انتخاب راه حل مناسب جهت مقاوم سازی با استفاده از روش های کمی و کیفی و استفاده از مدل های ریاضی و آنالیتیک به همراه ارائه نقشه های اجرائی طراحی شده و جزئیات آنها به صورتیکه کلیه مسیر خطوط لوله ای نفتی و سازه های آنها مقاوم سازی شده جوابگوی کلیه نیروهای وارد بر آنها (ثقلی، لرزه ای، دینامیکی و ...) باشند.
در پروژه حاضر مطالعه مقاوم سازی خطوط لوله نفت مارون-اصفهان در دستور کار قرار گرفته است که پس از خاتمه مطالعات، اجرای مقاوم سازی انجام خواهد شد.

مشخصات کلی، محدوده و محل کار:

خط لوله مارون-اصفهان از تلمبه خانه مارون ١ شروع و پس از طی ٤٣٠ کیلومتر از مراکز شش گانه انتقال نفت به مرکز انتقال نفت جنب پالایشگاه اصفهان منتهی می گردد و به پالایشگاه های اصفهان و تهران خوراک رسانی می کند.
خط لوله به قطر ٣٠ اینچ  بصورت مدفون در مسیر اهواز تا اصفهان ضمن عبور از مسیر کوهستانی با گسل های موجود زلزله تلاقی داشته و در کیلومتر ١٥٩ وارد محدوده سد کارون می شود و پس از تغییر مسیر اجرا شده در سال های احداث سد کارون ٣ (واریانت بطول ١٩ کیلومتر) و عبور از ارتفاعات مشرف به دریاچه سد کارون با ترانشه مرتفع بتا حدود ٥٠ متر و شیب های تند به منطقه سد کارون ٤ رسیده و پس از عبور از محدوده سد کارون ٤ به پالایشگاه اصفهان منتهی می گردد.​

ب- شرح خدمات مطالعه و اجرای مقاوم سازی تلمبه خانه های نفت سراسر کشور:
اجرای مقاوم سازی تلمبه خانه های نفت سراسر کشور به سه دسته تقسیم می شوند:
گروه A: این قسمت شامل ٢٠ تلمبه خانه (مرکز انتقال نفت) می باشد.

​ردیف​​​نام تلمبه خانه/فشار شکن​ردیف​نام تلمبه خانه/فشار شکن​ردیف​نام تلمبه خانه/فشار شکن
​١تاسیسات کرج​٨
تلمبه خانه قره چمن​١٥تلمبه خانه پایطاق​
٢​تلمبه خانه قزوین​٩
تاسیسات زنجان​١٦تلمبه خانه قطب آباد​
٣​فشار شکن رودبار​10تاسیسات​ میانه١٧تلمبه خانه مهرآران​
٤تاسیسات رشت​١١
تاسیسات مراغه​١٨تاسیسات​ سیرجان
٥تلمبه خانه اشتهارد​١٢
تلمبه خانه میاندوآب​١٩تاسیسات رفسنجان​
٦​تلمبه خانه ابهر١٣
تاسیسات ارومیه​٢٠تاسیسات​ کرمان​
٧تلمبه خانه ایده لو​١٤تلمبه خانه نفت شهر​

گروه B: این قسمت شامل ١٩ تلمبه خانه (مرکز انتقال نفت) می باشد.​
ردیف​​​نام تلمبه خانه/فشار شکن​ردیف​نام تلمبه خانه/فشار شکن​ردیف​نام تلمبه خانه/فشار شکن
​١تلمبه خانه سمنان٨
تاسیسات مشهد١٥تلمبه خانه اوریم​
٢​تاسیسات دامغان٩
تاسیسات گرگان​١٦تلمبه خانه گل پل
٣​تلمبه خانه شاهرود10​تاسیسات​ گنبد١٧تلمبه خانه ساری
٤تلمبه خانه سبزوار​١١
فشارشکن علی آباد١٨تلمبه خانه نکا
٥تاسیسات نیشابور١٢
فشارشکن ورسک​١٩تلمبه خانه نوشهر
٦تاسیسات تربت حیدریه​​١٣
فشارشکن لاجیم

٧تاسیسات امام تقی١٤فشارشکن مغانک


گروه C: این قسمت شامل ١٩ تلمبه خانه (مرکز انتقال نفت) می باشد.​
ردیف​​​نام تلمبه خانه/فشار شکن​ردیف​نام تلمبه خانه/فشار شکن​ردیف​نام تلمبه خانه/فشار شکن
​١تاسیسات ​ سراب
٨
تلمبه خانه چمران١٥تلمبه خانه دهدز
٢​تاسیسات همدان٩
تلمبه خانه لرستانی١٦تلمبه خانه ایذه
٣​تلمبه خانه رازان10​تلمبه خانه خورد ورق١٧تلمبه خانه باغملک
٤تلمبه خانه پل بابا​١١
تاسیسات مایل 40 ماهشهر١٨تلمبه خانه رامهرمز
٥تلمبه خانه تنگ فنی١٢
تاسیسات اسلام آباد١٩تلمبه خانه امیدیه
٦تلمبه خانه آسار١٣
تاسیسات آب نیل

٧تلمبه خانه سبزآب١٤تلمبه خانه گندمکار


در پروژه حاضر مطالعات مقاوم سازی 54 تلمبه خانه خاتمه یافته است و اجرای مقاوم سازی تلمبه خانه های منطقه تهران شامل کرج، قزوین، رودبار، رشت و نوشهر در دستور کار قرار گرفته است.​
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد